Avís legal i política de privacitat

Titularitat

 

La página web www.outdoortravel es propiedad de Macma hts S.L , empresa gestora de la marca registrada outdoortravel.es. Macma hts S.L empresa inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 45133, folio 194, hoja B-477890, inscripción 1, con NIF B-66677824 i domicilio social en C/ Pau Casals 31-33 Boajos 3ª 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Objecte

 

outdoortravel.es és un directori especialitzat en destinacions turístiques i turisme actiu.

El nostre objectiu és promoure les empreses i entitats que incorporen la pràctica d'un esport o activitat física com a motor per descobrir una ciutat o un territori.

El nostre portal va dirigit a totes aquelles persones que busquen experiències úniques de la mà de la gent local. On el tracte personal i el fet de poder descobrir i compartir bones recomanacions sobre el territori, els faci sentir únics.

Outdoor Travel és un portal web que dóna accés a una àmplia oferta de totes aquelles activitats relacionades amb la gent local, el turisme i la pràctica d'un esport.

Tractament i protecció de dades

 

Para utilizar algunos de los Servicios los Usuarios deben proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. Para ello, Outdoor Travel tratará automatizadamente los Datos Personales en cumplimiento con la el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento y la libre circulación de datos personales y las leyes nacionales vigentes en cada momento. El cliente, que es conocedor de estas medidas, autoriza a almacenar y a tratar los datos conforme a las medidas establecidas en el Reglamento Europeo y la normativa vigente y para las finalidades descritas en el Sitio Web. Los datos, en todo caso, serán sólo tratados para mantener un contacto comercial con el fin de consolidar una posible prestación del servicio ofertado y se conservarán por el tiempo estrictamente necesario para poder llevar a cabo el servicio de forma correcta y profesional y para todas aquellas gestiones, como las de facturación que se puedan derivar, salvo obligación legal de conservación por un tiempo superior. El cliente también ha sido avisado de que los datos que proporciona sólo serán cedidos a las instituciones que exige la Ley sin que se realicen cesiones de datos entre empresas. Para cualquier duda o reclamación sobre los derechos de acceso, rectificación, revocación, supresión, portabilidad de datos, limitación al tratamiento y oposición puede dirigirse al responsable del tratamiento a través del tfno. +34 608 495 395 o en la dirección de correo electrónico: info@outdoortravel.es . Asímismo, se informa de que también puede interponer una reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos en su página web www.aepd.es.

Com a client pots exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a:

mail: info@outdoortravel.es

Cal indicar que he llegit i accepto la política de privacitat suposa l'expressió inequívoca del consentiment del titular de les dades per al seu tractament o cessió de les dades personals en les condicions previstes en la corresponent clàusula legal de la política de privacitat a la qual l'usuari pot tenir accés en aquesta mateixa pàgina web.

Dades sol·licitades i finalitat

 

En qualsevol cas, l'usuari està obligat a proporcionar la seva informació personal i si decidiu fer-los, aquestes seran adequat, adequada i estrictament necessaris, en correspondència amb la consulta o petició per al producte o servei preocupat per la L'usuari i que són imprescindibles per prestar els serveis oferts o sol·licitat. Formularis de recollida de dades és informa l'usuari de la naturalesa obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que són criar, sent declarada com obligatori que són les adequades, pertinents i no excessives per a la Presentació de productes i / o servei sol·licitat i/o contractats, així com les conseqüències de l'obtenció de dades o la negativa a subministrar-los. Excepte en camps on indicava en cas contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que això impliqui la manca de resposta una implicació en la qualitat o quantitat dels serveis sol·licitats.

La recollida i tractament de dades a través d'aquest lloc web està destinat a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, garantir l'atenció integral a l'usuari i en particular, ofereixen una correcta tractament de les seves dades, facilitar l'usuari les dades personals necessàries per a la identificació completa i adequada, així com proporcionar informació sobre els serveis prestats i per la recollida i tractament d'informació de les dades dels usuaris en el desenvolupament d'activitat i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin ser d'interès, enviar actualitzacions de serveis, d'enviament per mitjans tradicionals o electrònics d'informació tècnica, operativa o vendes, productes o serveis oferts per viatge exterior i/o terceres empreses col·laboradores, enviar avisos periòdics o enviar informació expressament sol·licitada per l'usuari. Aplicar totes les mesures de seguretat d'arxius referits a la regulació del desenvolupament de la LOPD i altres normatives en l'àmbit de protecció de dades de caràcter Personal, com a garantia de la confidencialitat del tractament.

L'usuari podrà accedir a les seves dades personals en qualsevol moment i exercir el dret establert per la llei pel que fa a obtenir de manera gratuïta i verídica informació sobre les seves dades personals, en l'origen de les mateixes i les comunicacions que d'ells s'hagin realitzat o es preveu realitzar, les finalitats i modalitats del tractament, la identitat i adreça del titular, dels responsables i del representant designat, la identitat dels subjectes als quals poden ser comunicades les seves dades personals o que puguin tenir coneixement dels mateixos per raó del seu treball.

Contingut

 

L'usuari queda expressament advertit de la informació continguda en la pàgina web pot contenir errors tipogràfics, imprecisions i inexactituds, per les quals en cap cas Outdoor Travel serà responsable dels prejudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de la informació a la qual s'accedeixi per o mitjançant la pàgina web, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions del servei o transmissió o fallades en línia.

Enllaços a altres continguts o directoris

 

Outdoor Travel no serà responsable de la informació dirigida als destinataris dels seus serveis mitjançant els enllaços a altres continguts, o als enllaços que incloguin directoris o instruments de recerca de continguts aliens a la finalitat i al contingut propi de la pàgina web www.outdoortravel.es i que vinguin referits a activitats i informacions il·lícites o perjudicials per als béns o drets de tercers, susceptibles de ser indemnitzats.

Correu

 

1. Outdoor Travel difondrà entre els usuaris que accedeixin a aquesta opció i així ho autoritzin prèviament, notícies o nous serveis en l'àmbit del portal i en general sobre aquells esdeveniments o serveis que Outdoor Travel consideri d'interès encara que no siguin propis del portal.
2. S'entén concedida l'autorització prevista en el paràgraf anterior quan l'usuari, degudament informat de la possibilitat de recepció de correu, no s'ha oposat expressament.
3. Els usuaris podran en qualsevol moment excloure d'aquest servei. Per això, l'usuari haurà d'entrar al menú d'accés a usuaris registrats i desactivar l'opció d'enviament a l'apartat "correu" o bé enviar un correu electrònic a info@outdoortravel.es notificant la baixa del servei.

Propietat Intel·lectual i Industrial

 

Tots els signes, marques, logotips, dibuixos, aparença i disseny de les pantalles i en general, elements que figuren en aquesta pàgina web es troben protegits per drets de marca d'Outdoor Travel i de la propietat intel·lectual propis d'Outdoor Travel o, en qualsevol cas, dels diferents subjectes que correspongui la seva titularitat o autoria.

No està permesa la seva difusió, comercialització, tractament o transmissió a través de qualsevol mitjà, sense el consentiment previ i per escrit dels titulars del Copyright.

Queda per tant, prohibida la seva reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà sense el consentiment previ i per escrit d'Outdoor Travel o del seu legítim titular o autor, sent perseguida la violació d'aquests drets amb tots els mitjans que, amb aquesta finalitat estableixi l'ordre jurídic.

Copyright © 2015 - 2018 Barcelona d'Esports

En seguir navegant el lloc web, acceptes l'ús de les nostres galetes. més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

a prop